Lykiltölur úr rekstri

Árið 2022 var viðburðarríkt hjá Birtu lífeyrissjóði. Í sjóðnum eru alls 20.385 virkir sjóðfélagar. Hrein eign sjóðsins í árslok 2022 var 567 milljarðar króna og lækkaði um 4,2 milljarða króna á milli ára.

Starfsemi á árinu 2022

Helstu tölur úr ársreikningi

Hrein eign til greiðslu lífeyris

milljarðar kr.

Greidd iðgjöld

milljarðar kr.

Greiddur lífeyrir

milljarðar kr.

Hrein raunávöxtun sjóðsins í heild var

Heildarlífeyrisskuldbindingar sjóðsins voru

umfram heildareignir

Hrein eign séreignardeildar var

milljarðar kr.

Hrein eign tilgreindar séreignar var

milljarðar kr.

Rekstrarkostnaður / meðalstaða eigna

Ársreikningur sjóðsins

Ársreikningur sjóðsins fyrir árið 2022 er saminn í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015 og gefur glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hans þann 31.12.2022 sem og rekstrarafkomu sjóðsins á árinu 2022. Ársreikninginn í heild sinni má finna hér

Hér fyrir neðan má finna lykiltölur úr ársreikningi sjóðsins

Kennitölur

Samtryggingardeildar

2022 2021
Nafnávöxtun -1,49% 15,44%
Hrein raunávöxtun -9,90% 10,11%
Hrein raunávöxtun, 5 ára meðaltal 4,10% 7,38%
Hrein raunávöxtun, 10 ára meðaltal 4,48% 6,33%
Rekstrarkostnaður/meðalstaða eigna 0,14% 0,15%
Fjöldi virkra sjóðfélaga 16.462 16.192
Fjöldi lífeyrisþega 16.638 15.885
Fjöldi stöðugilda 26,9 28,6

Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris

Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna

2022 2021
Iðgjöld 21.500 20.048
Lífeyrisgreiðslur -17.194 -15.012
Hreinar fjárfestingartekjur -7.699 75.958
Rekstrarkostnaður -854 -838
Breyting á hreinni eign á árinu -4.247 80.157
Hrein eign frá fyrra ári 571.551 491.394
Hrein eign til greiðslu lífeyris 567.303 571.551

Efnahagsreikningur

Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna

2022 2021
Eignarhlutir í félögum og sjóðum 296.975 303.550
Skuldabréf 255.189 246.660
Bundnar bankainnstæður 4.788 4.083
Aðrar fjárfestingar 19 13
Kröfur 2.523 2.480
Handbært fé og rekstrarfjármunir 8.448 15.377
Skuldir -639 -611
Hrein eign til greiðslu lífeyris 567.303 571.551